Нови моменти в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Разговор на Анелия Торошанова с проф. Таня Йосифова.

“Законът и Темида“ по БНР

На 1.01.2022 г. влезе в сила нов закон – Законът за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Какви са новите моменти, какво ще се промени за потребителите?

Темата коментира в „Законът и Темида“ проф. Таня Йосифова, експерт по гражданско и търговско право и консултант на предаването.

„Новият закон изпълнява задължение на Република България да въведе във вътрешното си законодателство две Директиви на ЕС в посочената област и се прилага за договори, които са сключени след 1.01.2022 г. както онлайн, така и офлайн, т.е. във физически магазини.

Законът посочва, че става дума за възмездни договори, като цената може да е уговорена в пари или в предоставяне на лични данни. Законът е в областта на потребителското право (отношенията бизнес-към-потребител) и разширява още повече обхвата на потребителската защита. Някои разпоредби от ЗЗП във връзка с рекламацията, законовата и търговската гаранция бяха преместени в новия закон.

Ще обърна внимание на няколко момента, които са нови. За първи път е уредена продажбата на дигитално (цифрово) съдържание и цифровите услуги – например продажба на електронни книги, абонамент за достъп до правно-информационни системи или електронни списания, онлайн игри, карти за навигация, услуги, предлагани от онлайн платформи като социални мрежи фейсбук, инстаграм, но също така в обхвата на закона попадат и стоките като движими вещи, включително и стоки, които съдържат цифрови елементи и свързаната с тях отговорност на търговците за несъответствие – наблюдаваме все повече такива стоки (телевизори, автомобили, дори бяла техника).

В договора с търговеца се допуска да се уговаря по-високо ниво на защита в сравнение с уреденото в закона, но не и обратното – не се допуска лишаването на потребителите от законовата защита, дори и с помощта на препращане към чуждо приложимо право. Ако в договора с потребителя се съдържат клаузи, които изключват или ограничават права на потребителя по закон, те ще бъдат нищожни.

Потребителят може да се довери и на качества на стоката или услугата, които са представени в реклама или в публични изявления, направени от самия търговец или от други лица, на предходен етап от веригата, включително от производителя. След като се е доверил на тези изявления потребителят може да очаква стоката или услугата да притежава качествата, които са били описани и ако не ги притежава, да търси отговорност от продавача. Търговецът, от своя страна, може да се освободи от отговорност, ако докаже, че не е знаел и не е могъл да узнае за тези изявления или те са били коригирани.

Търговецът-продавач, може от своя страна, да реализира отговорност както по отношение на лицата, с които се намира в пряка договорна връзка, така и с тези в косвена връзка, включително разработчика на програма.“

Може ли да разясните какви са уредените в закона правни средства за защита на потребителите при установени дефекти или несъответствия на стоката, цифровото съдържание или цифровите услуги?

„Тук е мястото да посоча какви са основните задължения на търговците, които продават цифрово съдържание и цифрови услуги или стоки, съдържащи такива елементи. Те трябва да отговарят на няколко изисквания, за да е налице съответствие с изискванията на закона. Първо, на индивидуалните изисквания на клиента, с които търговецът трябва да се съобрази. Второ – те трябва да отговарят на обективните изисквания по отношение на стоката, цифрово съдържание и цифрови услуги (да е годно за целта, за която обичайно се използва, да притежава обичайните характеристики и принадлежности, които потребителят може разумно да очаква, да съответства на пробната версия на продукта, да се актуализира съгласно договора и др.) Трето, тъй като имаме специфика по отношение на предмета – важно е да се подчертае, че цифрово съдържание и цифрови услуги трябва да се интегрират с цифровата среда на потребителя, за да се осигури нормалното им използване.

Затова е препоръчително търговецът в общите условия да посочи на какви изисквания трябва да отговаря цифровата среда на потребителя, за да е съвместима с техническите изисквания на търговеца и да се интегрира продуктът и да не носи отговорност за несъответствие.

Важно е също да се подчертае важността на указанията, дадени от търговеца или производителя, по отношение инсталирането и интегрирането на цифрово съдържание и цифрови услуги в цифровата среда на потребителя. Ако има пропуски в указанията за интегриране и те се дължат на търговеца, той ще носи отговорност.

Търговецът трябва да предостави най-новата версия на цифрово съдържание и цифрови услуги в момента на сключване на договора, освен ако страните са уговорили друго.

Както споменах, важно с оглед спецификата на предмета, е изискването на закона за своевременно предоставяне на актуализации на продукта, които да осигурят неговата функционалност. Актуализациите дават възможност да се използва пълноценно продуктът и да се поддържа неговата функционалност. Например актуализации на антивирусна компютърна програма, актуализации на софтуер на мобилен телефон, таблет и т.н. Ако потребителят не ги инсталира, а търговецът ги е предоставил своевременно и е уведомил потребителя за наличието им и за последиците при липсата на инсталиране, той няма да носи отговорност.

Правните средства, с които потребителят разполага, по новия закон, са следните. Той може да предяви рекламация пред търговеца и да иска поправянето на стоката или привеждането ѝ в съответствие на цифрово съдържание и цифрови услуги, да иска пропорционално намаляване на цената, или да развали договора като крайно средство.

Пропорционалното намаляване на цената е приложимо при договорите с продължително или периодично изпълнение, когато през определен период от време цифрово съдържание и цифрови услуги са съответствали на договора, а в останалата част от периода не са съответствали.

Когато реши да развали договора, потребителят трябва да уведоми търговеца, който трябва да му възстанови без необосновано забавяне всички заплатени суми.

Във всички случаи тежестта на доказване относно наличието на съответствие на цифрово съдържание и цифрови услуги се носи от търговеца и дори е уредена презумпция, че ако несъответствието се прояви до 1 година след доставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги, то е съществувало към момента на доставянето.

След като договорът е прекратен, търговецът може да блокира достъпа на потребителя до ползването на услугата. Съдържанието, което е разработено от потребителя до този момент, трябва да му бъде предоставено на широко използван машинно четим формат (например снимки или сторита във фейсбук), т.е. търговецът по правило не може да го използва, с някои изключения.

И във всички случаи при обработката на лични данни на потребителя задължително трябва да се спазват разпоредбите на Общия Регламент за защита на личните данни. Също така трябва да се спазват и правата на интелектуална собственост при използването на цифрово съдържание и цифрови услуги, защото може да бъдат предявени искове от засегнати лица.“

Каква е разликата между рекламацията, търговската гаранция и законната гаранция?

„Рекламацията е право на потребителя да поиска доброволно и безплатно предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги или отстраняване на несъответствието от търговеца – например чрез ремонт или замяна на стоката. Когато потребител направи рекламация, търговецът задължително трябва да я заведе в Регистър за рекламациите. Това не означава, че във всички случаи ще я удовлетвори – например, ако от него се изискват непропорционално големи разходи, не е оправдано удовлетворяването на рекламацията.

Гаранцията, от своя страна, включва законово задължение за търговеца, че стоката ще запази своите качества и ще отговаря на изискванията за съответствие и ако тя не отговаря на тях, търговецът ще понесе всички неблагоприятни последици, включително възможността потребителят да развали договора.

Особено важни са сроковете на законната гаранция. Те зависят от предмета на договора и неговата продължителност.

Ако се предоставят само цифрово съдържание и цифрови услуги непрекъснато за определен период (например при абонаментна услуга) – търговецът трябва да осигури съответствието им в рамките на този период, а ако цифрово съдържание и цифрови услуги се предоставят еднократно – търговецът отговаря за всяко несъответствие, което се прояви до 2 години след предоставянето.

Срокът на законната гаранция по отношение на стоките е 2 години.

Същият срок важи и за договорите за продажба на стоки, които съдържат цифрово съдържание и цифрови услуги – и при тях срокът е 2 години от доставката на стоката. А ако цифрово съдържание и цифрови услуги се предоставят непрекъснато за срок по-дълъг от 2 години, ще важи по-дългият срок.

Търговецът или производителят може да предостави гаранция при по-благоприятни условия – например за срок по-дълъг от 2 години – това е т.нар. „търговска гаранция“. Ако обаче в рекламата на стоката се предоставят по-благоприятни условия, тогава ще се прилагат условията на рекламата.“

По отношение на търговците, които предлагат цифрово съдържание и цифрови услуги на потребителите, какви действия следва да предприемат те, за да са в съответствие с изискванията на новия закон?

„На първо място, търговците трябва да прегледат и да приведат в съответствие своите общи условия, така че те да са в полза на потребителя. Общите условия, изготвени от търговците, трябва да са написани на български език, на ясен и достъпен език, да не въвеждат в заблуждение потребителя. Трябва да са ясно посочени правата, задълженията и отговорностите на страните.

Търговците трябва да бъдат особено внимателни към съдържанието на публичните изявления и рекламите, които правят по отношение характеристиките на продуктите и да следят публични изявления на други лица, направени от тяхно име.

На следващо място, търговците трябва да обърнат внимание и на указанията за инсталиране на продуктите и стоките, защото ако в тях има непълноти или грешки, те ще носят отговорност.

Да се обърне внимание на потребителя какви ще са последиците, ако не актуализира продукта.

Тепърва ще е интересна съдебната практика по прилагане на този нов закон.“