Развод в България – правни условия и последици

Какви са условията за получаване на развод? Колко форми на развод съществуват и какви са правните последици от развода?

Темата коментира проф. Таня Йосифова, експерт по семейно право и консултант на предаването “Законът и Темида“.

„Само съдът е компетентният орган да постанови развод независимо от неговия вид. По българското право са уредени два вида развод – развод по взаимно съгласие (като по цивилизован начин на прекратяване на брака) и развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака (развод по исков ред). При първия вид развод съдът не изследва мотивите и причините, довели до решението на съпрузите да прекратят брака, единствено изследва тяхното сериозно и непоколебимо желание. За целта се подава съвместна молба от двамата съпрузи, която трябва да е придружена от споразумение. Необходимо е и личното явяване на съпрузите.

При развода поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака трябва да се докаже, че брачната връзка е изчерпана от дължимото по закона и морала съдържание. Този факт трябва да се докаже в процеса от ищеца, включително и със свидетелски показания. Съдът се произнася по въпроса за вината, само ако има изрично искане в този смисъл от някой от съпрузите.“

Правните последици от развода

Правните последици от развода са многоаспектни. Те касаят както личните, така и имуществените отношения между съпрузите, и отношенията им с ненавършилите пълнолетие деца. Съдът в съдебното решение трябва да се произнесе на първо място по въпроса за предоставяне упражняването на родителските права на ненавършилите пълнолетие деца. По начало те се предоставят на майката, с която имат по-силна емоционална връзка. Родителите трябва да проявят зрялост и да не допускат детето да бъде използвано като оръжие за отмъщение срещу другия родител, защото може да се стигне до синдрома на родителско отчуждение, при което най-големия губещ е детето.“

Споделеното родителство

„За съжаление в България, за разлика от други държави, то не е възприето като практика, но лично аз смятам, че е една прогресивна практика и трябва да бъде поощрявано, доколкото създава нормална семейна среда за израстване на детето.“

Как се поделя имуществото между съпрузите след развод

„Сега действащият Семеен кодекс урежда три имуществено-брачни режима –законен режим на съпружеска имуществена общност, брачен договор и режим на разделност. При първия режим, който е и на-масовият, след развода съпружеската имуществена общност от бездялова и неделима, се превръща в обикновена съсобственост при равни дялове на съпрузите. Възможно е да се докаже и различен размер на дяловете, а не равен, ако някой от съпрузите твърди, че има по-голям дял в придобиването на имуществото.“

Какви са задълженията за издръжка на децата

„Всеки от родителите е задължен да дава издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали те са работоспособни или имат имущество, от което да се издържат. В съдебното решение съдът определя размера на дължимата издръжка, като се ръководи от възможностите на родителя да я дава и от нуждите на детето. Минималният размер на издръжката за дете е 1/4 от минималната работна заплата за страната, която за 2021 г. е 650 лева.“

Чуйте проф. Таня Йосифова в звуковия файл.

Разговор на Анелия Торошанова с проф. Таня Йосифова в “Законът и Темида“