За мен

Таня Йосифова е адвокат към Софийска адвокатска колегия, професор, доктор по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на УНСС. Арбитър към Арбитражния съд на Българската стопанска камара (от 2007 г. до настоящия момент).

Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ специалност „Право“ с отличен успех. Специализира в Амстердам, Холандия (курс по американско право, 1999 г.), в Юридическия факултет на Университета в Берген, Норвегия (2003-2004 г.), в Лятно училище по европейско частно право в Залцбург, Австрия (2005), в Бизнес училището в Орхус, Дания (2007 г.). Владее английски, френски и руски език. Придобива научна степен „доктор“ (2005 г.) с дисертационен труд на тема: „Мнимо представителство“. Избрана е за асистент (2000 г.), старши асистент (2002 г.), главен асистент (2005 г.), доцент по Гражданско и семейно право (2008 г.) и професор (2021 г.) в ЮФ на УНСС. Води следните лекционни курсове пред студенти-юристи: Облигационно право, Нотариално право, Сравнително гражданско и търговско право. Била е лектор на семинари с предмет договорно право, потребителско право и електронна търговия.

Има публикации в специализирани правни издания и участия с доклади в национални и международни конференции. Автор на над 30 статии в областта на гражданското и търговското право.